Sugar Cane

Thailand: K95-84, K94-2-106 , K88-92,
             K2000-89 , K99-72, LK92-11 , KK3

Vietnam: Roc.4